Jogi nyilatkozat

Jelen honlap (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője a BB Industry Kft. (a továbbiakban: BB Industry)
A BB Industry ezúton tájékoztatja a bbindustry.hu weboldalra látogatókat (a továbbiakban: Látogató) a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1.
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A BB Industry kizárólag a Látogató által e-mailben, űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. Adatai megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a BB Industry nyilvántartsa és kezelje. Az e-mail címének megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a BB Industry a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön.

2.
A BB Industry az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel kapcsolatosan a számítógépes rendszerében automatikusan képződő technikai adatokat (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie) a weboldal látogatottságának, forgalmának mérésére, diagnosztikai és piackutatási célokra kezeli. A BB Industry ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

3.
Adatkezelési gyakorlata kialakítása során a BB Industry figyelembe veszi és betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv) és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseire.

4.
A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a BB Industry abból a célból kezeli, hogy a Látogatót a szolgáltatásairól telefonon, írásban vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassa, valamint azokat a Látogató részére ilyen módon közvetlenül ajánlja fel. A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a BB Industry ennek megfelelően kizárólag az alábbi célok érdekében kezeli:
a.) a BB Industry márkanév alatt nyújtott szolgáltatásokra irányuló igények legteljesebb kielégítése;
b.) minőségbiztosítás, piackutatás, piaci elemzések készítése;
c.) a BB Industry márkanév használatára mindenkor jogosult szolgáltatók aktuális szolgáltatásainak ismertetése, ajánlása.
A BB Industry a Látogatók személyes adatait a fenti céloknak megfelelően célhoz kötötten kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli, azokat kizárólag a fent megjelölt célra használja fel, és azokat kizárólag az alábbi harmadik személyek részére adja át, illetve továbbítja:
a.) a BB Industry cégcsoport tagjai (BB Industry Kft. közvetlen és közvetett tulajdonosi érdekkörébe tartozó vállalkozások);
b.) a BB Industry márkanév jogszerű használatára mindenkor jogosult szolgáltattatók részére, a márkanév használatára vonatozó szerződésük időtartama alatti felhasználásra;
c.) a weboldal üzemeltetését végző technikai közreműködők.
A BB Industry haladéktalanul törli a személyes adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt.

5.
A Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a BB Industry által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve – amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.
A Látogató ezzel kapcsolatos kéréseit írásban, a BB Industry Kft. hivatalos címére küldött ajánlott levélben terjesztheti elő. A BB Industry a kérelem benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást, illetve teszi meg a szükséges intézkedést.
A Látogató tudomásul veszi, hogy személyes adatai felhasználásának megtiltása esetén bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan fog tudni elérni vagy igénybe venni.

6.
Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a BB Industry a magyari.laszlo@bbindustry.hu email-címről küldi azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásokat adták. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre (www.bbindustry.hu/hirlevel/leiratkozas) kattintva jogosultak megtiltani a további hírlevelek küldését.

7.
A BB Industry minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A BB Industry a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.

8.
A weboldalon található, más (nem a BB Industry által kezelt) oldalakra navigáló linkekre kattintva a Látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a BB Industry felelősséget nem vállal.

9.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Látogató számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a Látogató személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a BB Industry felelősséget nem vállal.

10.
A weboldal üzemeltetőjének elérhetősége:
BB Industry Kft.
Cím: 1142 Budapest Erzsébet Királyné útja 111-113 Ü6
E-mail: magyari.laszlo@bbindustry.hu